มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยและสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

        เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์องค์กร กองกลางสำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแถลงข่าว     ของมหาวิทยาลัยและสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก มี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีเป็นประธานและกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนด้วยความอบอุ่น

ประเด็นสำคัญของการจัดงานแถลงข่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมได้นำสาระสำคัญไปเผยแพร่ยังสื่อต่าง ๆ

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

        ด้วยความร่วมมือจากสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภายนอก ดังนี้

 1. ยูสมาร์ทมีเดีย
 2. เพจข่าวมวลชนออนไลน์
 3. สมาคมสื่อข่าวมวลชนพิษณุโลก นสพ.พิทักษ์ไทย
 4. พิทักษ์ไทยออนไลน์ สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก
 5. สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก
 6. บก.นสพ.โซนเหนือ
 7. สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก
 8. สมาคมสื่อสองแควพิษณุโลก
 9. ข่าวสด , Pitsanulok hotnews
 10. ASTV ผู้จัดการ
 11. สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก
 12. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก
 13. อปมช. สังกัดประชาสัมพันธ์จังหวัด
 14. สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก
 15. สื่อมวลชน
 16. สมาคมสัมพันธ์สื่อสารมวลชนพิษณุโลก
 17. กลุ่มธุรีดิน
 18. ADD NEW

พร้อมด้วยนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายหน่วยงานที่ให้ความสนใจในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมในการประชุมการแถลงข่าวการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้

ผลจากการมีส่วนร่วม

        มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 100 ปี ได้ทำหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีการวิจัย ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนปรับปรุงถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย รวมทั้งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีความที่มีความเข้มแข็งตามลำดับทุกหน่วยงานในองค์กรได้ร่วมทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และได้ทำการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องทำให้มหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยได้รับการสนับสนุนการเผยแพร่ด้านการประชาสัมพันธ์จากสื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดพิษณุโลก ในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้สื่อมวลชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการนำข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระสำคัญไปเผยแพร่ยังสื่อต่างๆ สร้างการรับรู้สู่สังคมมากขึ้น ได้แก่

 • กิจกรรมการประกวดวาดภาพชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ หัวข้อ “ศรีเทพ มรดกโลกในมือเยาวชน” (มกราคม 2567)
 • กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้าน ม.พิบูล “Psru Open House 2024” (31 มกราคม 2567)
 • กิจกรรมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติ มหากุศล (17 มกราคม 2567)
 • งานเกษตรแฟร์ : ศึกชนช้าง 67 งานประกวดกล้วยไม้พันธุ์ช้างและจัดแสดงพันธุ์พืชภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยสีเขียว (14-20 ก.พ. 2567)
 • และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายที่มหาวิทยาลัยดำเนินงานในช่วงนี้

ทั้งนี้นับเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้รับทราบและเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจร่วมกันโดยมีสื่อกลางเข้ามามีส่วนร่วมในครั้งนี้และขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารของมหาวิทยาลัยตลอดปีที่ผ่านมา

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

       

เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยในด้านการดำเนินงานตามภารกิจต่าง ๆเห็นควรมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับสื่อมวลชนประจำจังหวัดพิษณุโลก ในการนำข้อมูลหรือกิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ซึ่งสื่อมวลชนจะเป็นกระบอกเสียงที่เป็นประโยชน์ มีผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรเพิ่มศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ และภารกิจต่าง ๆ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมอบหมายให้งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้ให้ข้อมูลและสอบทานกิจกรรมหรือการดำเนินงานต่างๆ ให้มีความถูกต้องครอบคลุมทุกประเด็น ก่อนที่จะเผยแพร่ออกไป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *