มาตรการการบริหารงาน

มาตรการการบริหารงาน

คู่มือการมาตรการการบริหารงาน

Read More

คู่มือเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

คู่มือเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

คู่มือการมาตรการการบริหารงาน

คู่มือการประเมินประจำปี 2566

คู่มือการประเมินประจำปี 2566

คู่มือการประเมินประจำปี 2566

Read More

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน มรพส. ประจำปี 2565

O1 โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงานโดยแสดงที่ตั้งตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงายภายใน เช่น คณะ สำนัก สถาบัน กอง เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บนเว็บไซต์หลัก ของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย โครงสร้างมหาวิทยาลัยและการแบ่งส่วนราชการ (การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) http://202.29.80.18/website2016/about_psru_menu8.php ดังรูป

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลผู้บริหารและ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงข้อมูล ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มข้อมูลเข้าถึงเพิ่มเติม คือเบอร์โทรศัพท์ส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู ผู้บริหาร เมนูย่อย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย /คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ดังรูป https://www.psru.ac.th/board_psru/ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/board_2565/ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

O3 อำนาจหน้าที่
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดและเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย อำนาจหน้าที่ ดังรูป http://202.29.80.18/psru_file/act.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 http://202.29.80.18/psru_file/order_work2563.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจฯ

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก ของมหาวิทยาลัยโดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนู ยุทธศาสตร์ และเมนูย่อย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 ดังรูป https://www.psru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/IDT_245_2565.pdf แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-2&fbclid=IwAR3oWcopULNamAzbQUT6702hmURKfjWx4297sSD_urj5G40kMZLhb8vbGIc

O5 ข้อมูลการติดต่อ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลการติดต่อ ของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก ของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู ติดต่อสอบถาม https://www.psru.ac.th/contact_psru/ ดังรูป

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการเผยแพร่กฎหมายต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://council.psru.ac.th/statute.html ดังรูป

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต https://reg.psru.ac.th/reg2018/
2) ด้านการวิจัย https://research.psru.ac.th/home.php
3) ด้านการบริการวิชาการ https://research.psru.ac.th/home.php
4) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม https://www.aco-psru.com/index23.php
5) ด้านการผลิตและพัฒนาครู http://edu.psru.ac.th/v2016/index1.php
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้เข้ามารับบริการต่าง ๆ ได้รับรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งปรากฏข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th/ ดังนี้

O8 Q&A
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดทำเมนู ถาม – ตอบ และ https://www.facebook.com/pr.psru มีการเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ มหาวิทยาลัยฯโดยผู้รับบริการสามารถเข้ามาตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเข้ามาตอบข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้าได้ที่เมนู ถาม – ตอบ https://www.psru.ac.th/webboard/ และ https://www.facebook.com/pr.psru ดังรูป

O9 Social Network
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดทำสื่อออนไลน์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , You tube มีการเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยโดยสามารถเข้าได้ที่ http://www.psru.ac.th/ ดังรูป

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลาในการดำเนินการโดยมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนูย่อย ยุทธศาสตร์ และเมนูแผนปฏิบัติราชการ
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3-2&fbclid=IwAR3vMwGvfTUBK0THNwJk077GPk-AqaUzwVSsiP4O8lOKV6X4DUp8I2TrjHc
และแผนปฏิบัติการ https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5&fbclid=IwAR3yRqfRPvwJRI8NC57aANvDTiq1Cx-mbokjXSu0zP31D6vEj_OunppA5FY ดังรูป

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ http://www.psru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ยุทธศาสตร์ และเมนู แผนปฏิบัติราชการ หัวข้อเมนูย่อย สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
https://plan.psru.ac.th/?p=1366&fbclid=IwAR0pq2QpClqc4ltfP2h86xhdu3SfMSZgkJk2gIDAsr_W6oHr4H0tmEbq9lU
และหน่วยงานได้มีการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ
https://plan.psru.ac.th/?page_id=1428 ดังรูป

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนูย่อย ยุทธศาสตร์ และเมนูแผนปฏิบัตราชการ เมนูย่อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%95-2
เมนูแผนปฏิบัติการ เมนูย่อย รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80&fbclid=IwAR3Jw9DSVNlVbgyEizikdv_c1oXNG-ivpqEb3jjhP0EqJrNqx91q3yxTzag ดังรูป

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล แสดงคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th/ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู คู่มือการปฏิบัติงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_manual.php ดังรูป

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลรายละเอียดการ ปฏิบัติในการขอรับบริการโดยหน่วยงานได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th/website2016 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู การให้บริการ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php ดังรูป

O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล สถิติการให้บริการของหน่วยงานโดยมีสถิติข้อมูลที่ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู https://www.psru.ac.th/ ไปที่เมนูการให้บริการ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php และไปที่เมนูย่อยข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://reg.psru.ac.th/reg2018/home_officer.php ดังรูป

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู การให้บริการ
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 ดังรูป

O17 E-Service
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงช่องทาง การให้บริการข้อมูลที่บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานสามารถรับบริการได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำช่องทางไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู การให้บริการ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php และเมนู E-Service https://reg.psru.ac.th/reg2018/student.php ดังรูป

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนู ยุทธศาสตร์ และ เมนูแผนปฏิบัติการ
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5&fbclid=IwAR3yRqfRPvwJRI8NC57aANvDTiq1Cx-mbokjXSu0zP31D6vEj_OunppA5FY ดังรูป

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนู ยุทธศาสตร์ และ เมนูแผนปฏิบัติการ และเมนูย่อย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
https://plan.psru.ac.th/?p=1366&fbclid=IwAR15oyesJPu4Qjp925yNiSawM7nEtohh4DSzltEQvTRyv8qmRvRSJrdmg50 และเมนูสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
https://plan.psru.ac.th/?page_id=1428 ดังรูป

<
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด เช่น ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผมสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนู ยุทธศาสตร์ และเมนูแผนปฏิบัติการ และเมนูย่อย รายงานการผลการดำเนินงานประจำปี 2564
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80&fbclid=IwAR3Jw9DSVNlVbgyEizikdv_c1oXNG-ivpqEb3jjhP0EqJrNqx91q3yxTzag ดังรูป

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงแผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี เมนูย่อย โครงการจัดตั้งกองคลัง http://finance.psru.ac.th/ และหัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://finance.psru.ac.th/index.php/2020/06/03/plan2363/ ดังรูป

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงประกาศตาม ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://www.psru.ac.th/ เมนู ข่าวประกวดราคา และที่หัวข่าวประกาศของโครงการจัดตั้งกองคลัง http://finance.psru.ac.th/ ดังรูป

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น เป็นการรายงานแบบรายงานเดือน ของปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย โครงการจัดตั้งกองคลัง http://finance.psru.ac.th/ หัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://finance.psru.ac.th/index.php/2020/06/10/budget_rerport2562/ ดังรูป

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย โครงการจัดตั้งกองคลัง https://finance.psru.ac.th/ หัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://finance.psru.ac.th/index.php/2020/06/11/gf_report_all ดังรูป

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/ และเมนูแผนพัฒนาบุคลากร http://personnel.psru.ac.th/planper/Plan.pdf?fbclid=IwAR2mwBlUrXJfE0K0XumQ4gC-YX2Nta-RTuudOuUtJwIaU58WsxaeCrObfkw ดังรูป

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามาภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงา การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/index.php ดังนี้

26.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 – 2566
http://personnel.psru.ac.th/planper/Plan.pdf?fbclid=IwAR2mwBlUrXJfE0K0XumQ4gC-YX2Nta-RTuudOuUtJwIaU58WsxaeCrObfkw
26.2 โครงสร้างหน่วยงาน
http://personnel.psru.ac.th/65-68.php?fbclid=IwAR07FsiYT2S0H-GOeyNLTsfjPmsvcez5KrV7qBGFN1fH8yrUMIip11e0H_o
26.3 คู่มือการสรรหาบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/news/11222.pdf?fbclid=IwAR2_dblQkPjmBvawhVZB_hTpwAOkV7lftL7wdA549Kmps3UJvJIwiKm0k0w
26.4 คู่มือการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://personnel.psru.ac.th/form/all.pdf
26.4 ผลการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
https://imis.psru.ac.th/recuitment/document/doc_3_20220131105105.pdf
26.5 ผลการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน
https://imis.psru.ac.th/recuitment/document/doc_3_20211217143224.pdf
26.6 ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://personnel.psru.ac.th/form/20220419163331416.pdf
26.7 เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
http://personnel.psru.ac.th/skill/PDF_1.pdf
http://personnel.psru.ac.th/skill/PDF_2.pdf
http://personnel.psru.ac.th/skill/KOOMUE__green.pdf
26.8 ผลการกำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปี พ.ศ. 2565
http://personnel.psru.ac.th/form/11.pdf
26.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://personnel.psru.ac.th/eofficer/002.pdf
26.10 ตารางการจัดโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
http://personnel.psru.ac.th/form/26.10.pdf แสดงช่องทางการเข้าถึง ดังรูปภาพ

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 2564 เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/index.php ดังนี้

27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/news/11222.pdf?fbclid=IwAR2_dblQkPjmBvawhVZB_hTpwAOkV7lftL7wdA549Kmps3UJvJIwiKm0k0w
27.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
http://jobs.psru.ac.th/show_by_type.php?year=2563&type=3&fbclid=IwAR0EcQ7Wbc-D8M0lUfVEnvjmWTnZfkDXb0aQuZMtAzbunwmpxNDnd_kCf2w
27.3 การพัฒนาบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/form/O26_-_10.pdf
http://personnel.psru.ac.th/form/11.pdf
27.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/eofficer/20160817092951593.pdf
27.5 การสร้างขวัญกำลังใจ
http://personnel.psru.ac.th/news/1212.pdf

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/index.php และแสดงข้อมูลการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://personnel.psru.ac.th/form/13.pdf?fbclid=IwAR2BSc8f9nUSHxC7YyoKpV5B-QEkPqI7xZo3lFBWoqWA9jzElw4sY36ySxE ดังรูป

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู กำนันพิบูล https://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php ดังรูป

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงช่องทาง ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางออนไลน์ โดยแยกออกจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู กำนันพิบูล https://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php ดังรูป

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ มีการแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนต่ออธิการบดีและเผยแพร่ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียรับรู้รับทราบผลการดำเนินงาน โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ https://www.psru.ac.th เมนู กำนันพิบูล https://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php และ http://personnel.psru.ac.th/news/O31.pdf ดังรูป

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดทำช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th

1. ช่องทาง web board https://www.psru.ac.th/webboard/
2. ช่องทาง Fan page มหาวิทยาลัยฯ https://web.facebook.com/pr.psru/
3. ช่องแชท บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
และสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
3. สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ http://edu.psru.ac.th/v2016/todean.php
4. สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://forms.gle/dHzRy5ffZx8YJZLB7
5. สายตรงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://huso.psru.ac.th/2017/index.php/component/content/article?id=228
6. สายตรงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ http://ms.psru.ac.th/?page_id=326
7. สายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร http://202.29.80.44/newweb/toDean.php
8. สายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0rjxzgyQvtJmdty5qTf2axR1U7mKrbHnZRyuIPj82dDUyjA/viewform
9. สายตรงคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น http://clmd.psru.ac.th/contact_dean_clmd/
10. สายตรงคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล http://nurse.psru.ac.th/?page_id=1202

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ มาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php หัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดังรูป

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงนโยบายด้าน การไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างชัดเจน โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ให้ทนต่อการทุจริตด้วย โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู มาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php และจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต https://www.youtube.com/watch?v=SID38NQVMPU ดังรูป

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล ได้มีการแสดงผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู มาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php ดังรูป

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 http://personnel.psru.ac.th/news/O36-1.pdf?fbclid=IwAR3qlURAcpveDDunIXuGJtPvb7rzLiINHEKZbmABI_gdPA8pqIDobhY9eg4 ดังรูป

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการผลการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต http://personnel.psru.ac.th/news/final.pdf?fbclid=IwAR01GlSBoBQdvL89_zLQuvzYAII28BZ84dxFHt682aEDxuhmTJxqbvHq96o ดังรูป
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยได้มีการแสดงผลการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนูมาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php ดังรูป
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงแผนปฏิบัติการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://audit.psru.ac.th/file/prevent/9.pdf ดังรูป

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงความก้าวหน้า ในการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ดำเนินการเป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเมนูย่อยรายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน https://www.psru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/13.pdf ดังรูป

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 โดยมีข้อมูล เช่น สรุปผลการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเมนูย่อย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 https://www.psru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/11.pdf ดังรูป

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้ นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู มาตรการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php และเมนูย่อยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://1.179.213.127/~audit/file/transparency/4.pdf

O43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนูมาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php หัวข้อ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://202.29.80.46/~oit/wp-content/uploads/2022/04/o43.pdf ดังรูป


Warning: Unknown: open(/var/tmp//sess_f63f4fb5558f7600727c540d32850735, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0