งานตรวจสอบภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทรศัพท์ 0-5526 -7094 และ 0-5526 -7000 ต่อ 9211,9212
โทรสาร 0-5526-7058

แผนที่การเดินทาง