การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ ประเด็นการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 36          โดยกำหนดจัดขึ้น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     ส่วนทะเลแก้ว ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม เครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 23 แห่ง และบริษัทเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 ท่าน   ผลจากการมีส่วนร่วม         การจัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เป็นการรวมกลุ่มคณะผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีกิจกรรมในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านวิชาการ การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่ละแห่งรวมถึงมีการติดตามงานและการตกลงทำความร่วมมือกัน (MOU) ในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยและสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมแถลงข่าวของมหาวิทยาลัยและสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก         เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและภาพลักษณ์องค์กร กองกลางสำนักงานอธิการบดี จัดประชุมแถลงข่าว     ของมหาวิทยาลัยและสานสัมพันธ์ มรพส. กับสื่อมวลชน จังหวัดพิษณุโลก มี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีเป็นประธานและกล่าวต้อนรับสื่อมวลชนด้วยความอบอุ่น ประเด็นสำคัญของการจัดงานแถลงข่าว เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัยในช่วงเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้สื่อมวลชนที่เข้าร่วมได้นำสาระสำคัญไปเผยแพร่ยังสื่อต่าง ๆ ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม         ด้วยความร่วมมือจากสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภายนอก ดังนี้ ยูสมาร์ทมีเดีย เพจข่าวมวลชนออนไลน์ สมาคมสื่อข่าวมวลชนพิษณุโลก นสพ.พิทักษ์ไทย พิทักษ์ไทยออนไลน์ สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก บก.นสพ.โซนเหนือ สมาคมสื่อมวลชนพิษณุโลก สมาคมสื่อสองแควพิษณุโลก ข่าวสด , Pitsanulok hotnews ASTV ผู้จัดการ สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก อปมช. สังกัดประชาสัมพันธ์จังหวัด สมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก

ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ

ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม  2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 40 (6/2566) ณ ห้องประชุม ท 210 อาคารทีปวิชญ์ เพื่อพิจารณาในประเด็นการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ในการประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ  ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นการบริหารงานด้านการเงินและงบประมาณ ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายนอก จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 16 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย   ผลจากการมีส่วนร่วม จากการประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการฯ ได้มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาในการพิจารณา “ร่าง”ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อใช้ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางที่กำหนดและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตและการสร้างบัณฑิต ดังนี้ พิจารณา “ร่าง” ประกาศ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พิจารณา “ร่าง”ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพและค่าประสบการณ์ทำงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ พิจารณา “ร่าง” ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 5 (1/2566)

ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 5 (1/2566) เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 5 (1/2566) ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ เพื่อพิจารณาในประเด็นการบริหารงานด้านกองทุนเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้  ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นการบริหารงานด้านกองทุนเงินรายได้ ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 13 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย   ผลจากการมีส่วนร่วม จากการประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านกองทุนเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยฯ คณะกรรมการอนุมัติจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 จำนวน 16,534,200 บาท จากรายรับจริงจำนวน 330,685,260.42 บาท เข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 กองทุน คือ 1 นำเข้ากองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารงานวิจัยจำนวน 10,000,000 บาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณ 

6.-จัดงานsoft-Power-บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงานเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power               บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์  2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดงานเพิ่มศักยภาพ Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการมีส่วนร่วม เพิ่มศักยภาพ Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาการจังหวัดพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก หอการค้าจังหวัดพิษณุโลก สโมสรซอนต้า (Zonta) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) สมาคมธุรกิจอาหารจังหวัดพิษณุโลก ชมรมผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร ส.เลิศรส โรงงานหมี่ซั่วมังกรทอง ร้านอาหารขนมจีนต้นก้ามปู ร้านอาหารส้มตำปูเสื่อ ร้านอาหารบ้านหลังวัง หจก.เศรษฐศิรักษ์โปรดักชั่น

5.การประชุมวิชาการระดับชาติพูบูลสงครามวิจัย-ครั้งที่-9

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในประเด็น “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม 13 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาการสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   ผลจากการมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามสร้างสรรค์นวัตกรรมสอดคล้องการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยจัดการประชุมวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 9 สำหรับในปีนี้เป็นการประสานความร่วมมือเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ทั้ง 13 แห่ง เป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความเป็นเลิศด้านวิชาการและเสริมความแข็งแกร่งของพลังเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์นับว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์

4.การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย-ครั้ง-ที่-159-1.2567

ประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 159 (1/2567) เพื่อพิจารณาประเด็นการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการรายงานการใช้งบประมาณการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ การแจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย การแจ้งหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา การขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การพิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพิจารณาการจ้างอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นเรื่องการพิจารณาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจากภายนอก จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 29 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย   ผลจากการมีส่วนร่วม จากการประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้ การรายงานการใช้งบประมาณการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน การแจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ การแจ้งหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 ราย การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ราย การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยมีมติไม่เห็นชอบอนุมัติจำนวน 1 ราย และมอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ขอรับทุน พิจารณาเห็นชอบอนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม

การประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 158 (12/2566)

การประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 158 (12/2566) เพื่อพิจารณาประเด็นการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นเรื่องการพิจารณาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจากภายนอก จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 29 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย   ผลจากการมีส่วนร่วม จากการประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้ พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยสรุปผลเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของข้าราชการให้คงเดิมสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เห็นชอบร่างประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับตามที่เสนอ ส่วนร่างข้อบังคับมอบกองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการ พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566)   การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน สำหรับการจัดงานประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้นำมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการได้มีการเสนอ

การประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566

การประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน  2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 157 (11/2566) เพื่อพิจารณาประเด็น การออกประกาศมหาวิทยาลัย การจ้างอาจารย์พิเศษ ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อพิจารณาประเด็นการออกประกาศมหาวิทยาลัย การจ้างอาจารย์พิเศษ ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจากภายนอก จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 29 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย ผลจากการมีส่วนร่วม จากการประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้ พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2)และ เห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานภาษาอังกฤษของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุใหม่ โดยให้ปรับเพิ่มข้อความตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ พิจารณาเห็นชอบการจ้างอาจารย์พิเศษภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติมจำนวน 4 ราย พิจารณาเห็นชอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566) จำนวน 13 ราย