การประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

ประเด็นการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีมติให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 36          โดยกำหนดจัดขึ้น วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตร บุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ท.410 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     ส่วนทะเลแก้ว

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

เครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ 23 แห่ง และบริษัทเครือข่ายสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 11 แห่ง รวมทั้งสิ้น 70 ท่าน

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

        การจัดประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครือข่ายคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เป็นการรวมกลุ่มคณะผู้บริหารของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้มีกิจกรรมในการประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในด้านวิชาการ การบริหารงาน การพัฒนาบุคลากรของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่ละแห่งรวมถึงมีการติดตามงานและการตกลงทำความร่วมมือกัน (MOU) ในการพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของหลักสูตรต่าง ๆ การประชุมวิชาการ และเป็นการพบปะสังสรรค์ เสวนาในทางวิชาการ การบรรยายต่าง ๆ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มาให้ความรู้และเสริมสร้างวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

        มหาวิทยาลัยได้นำแนวทางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ         การบริหาร การพัฒนางาน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากร ของมหาวิทยาลัยและนำไปถ่ายทอดให้คณาจารย์ในสังกัด

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *