ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 5 (1/2566)

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม  2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้ ครั้งที่ 5 (1/2566) ณ ห้องประชุม ท 410 อาคารทีปวิชญ์ เพื่อพิจารณาในประเด็นการบริหารงานด้านกองทุนเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินรายได้  ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นการบริหารงานด้านกองทุนเงินรายได้ ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 13 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุม เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านกองทุนเงินรายได้ ของมหาวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการอนุมัติจัดสรรงบประมาณร้อยละ 5 จำนวน 16,534,200 บาท จากรายรับจริงจำนวน 330,685,260.42 บาท เข้ากองทุนของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 กองทุน คือ 1 นำเข้ากองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารงานวิจัยจำนวน 10,000,000 บาท โดยกำหนดแนวปฏิบัติการใช้งบประมาณ  ให้นำไปจัดสรรเป็นทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร       ที่เน้นเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ และนำไปดำเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยที่เน้นด้านนวัตกรรมตามโจทย์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  2. นำเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 6,534,200 บาท

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะจากการพิจารณาการดำเนินงานของกองทุนเงินรายได้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยให้อาศัยศักยภาพความเข้มแข็งของศิษย์เก่า ควรมีการเตรียมความพร้อม รองรับ/ตั้งรับนโยบายสำคัญของรัฐบาล เช่น เรื่องการคมนาคมขนส่ง เรื่องซอฟต์พาวเวอร์ และเสนอให้มหาวิทยาลัยใช้แนวทางการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงจากเดิมของโครงการ U2T เป็น T2U โดยประชาชนและส่วนราชการในพื้นที่รับผิดชอบเข้ามาใช้บริการตามศักยภาพของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *