การประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม  2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 158 (12/2566) เพื่อพิจารณาประเด็นการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นเรื่องการพิจารณาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจากภายนอก จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 29 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

  1. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสายสนับสนุน
  2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยสรุปผลเพื่อเสนอ ก.บ.ม. พิจารณาอนุมัติ ในส่วนของข้าราชการให้คงเดิมสรุปผลเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เห็นชอบร่างประกาศฯ จำนวน 2 ฉบับตามที่เสนอ ส่วนร่างข้อบังคับมอบกองบริหารงานบุคคล ตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการ
  3. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ราย
  4. พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566)

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

สำหรับการจัดงานประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้นำมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะกรรมการได้มีการเสนอ ในเรื่องของการแต่งตั้งผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น การพิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง การขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เสนอ ก.บ.ม. อนุมัติแล้ว ให้สรุปผลเสนอสภาอนุมัติและร่างประกาศมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลตรวจสอบแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *