เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ แบบเชิงปฏิบัติการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับจัดจำหน่าย ครั้งที่ 1  ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นฐาน

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 4 คน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นักศึกษา จำนวน 3  คน

บุคลากรภายนอกสถานศึกษา คนในชุมชน จำนวน 10 คน

บุคลากรภายนอกสถานศึกษา จำนวน 8 คน

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการและปัญหาของชุมชนหมู่บ้านรักไทยและหมูบ้านนุชเทียนเป็นหมู่บ้านของตำบลบ่อภาคอำเภอเนินชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ชาวชุมชนทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบเกี่ยวกับราคาของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงเกิดแนวคิดเพิ่มมูลค่าของผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ชุมชนบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมาพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างเครือข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้เกี่ยวกับเกษตรกร

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยฯ ได้นำผลการจากการสำรวจพื้นที่ ความต้องการและปัญหาของคนในชุมชน ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์การต่อยอดการแปรรูปทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และคนในชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเครือข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เรียนรู้วิถีชุมชน และนำปัญหาที่ได้รับมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาได้พัฒนา ได้เรียนรู้ในกระบวนการวิถีชุมชน ให้เกิดความสมดุลกันระหว่างสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *