เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดกิจกรรม การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากกล้วยน้ำว้าและสับปะรด ครั้งที่ 1 ภายใต้ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นฐาน

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน

บุคลากรภายนอกสถานศึกษา จำนวน 5 คน

บุคลากรภายนอก / ชุมชน จำนวน 28 คน

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการและปัญหาของชุมชนหมู่บ้านรักไทยและหมูบ้านนุชเทียนเป็นหมู่บ้านของตำบลบ่อภาคอำเภอเนินชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ชาวชุมชนทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นจำนวนมาก และได้รับผลกระทบเกี่ยวกับราคาของผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงเกิดแนวคิดเพิ่มมูลค่าของผลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ชุมชนบริเวณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และเพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสร้างเครือข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และเพิ่มรายได้ให้เกี่ยวกับเกษตรกร

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยฯ ได้นำผลการจากการสำรวจพื้นที่ ความต้องการและปัญหาของคนในชุมชน ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์การต่อยอดการแปรรูปทางการเกษตร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และคนในชุมชน ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น มีเครือข่ายการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และสร้างเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้เรียนรู้วิถีชุมชน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *