เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการการเงินและงบประมาณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏ           พิบูลสงคราม ครั้งที่ 33(5/2565) เพื่อพิจารณาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของการบริหารงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานอื่นๆ

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในประเด็นเรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน 2 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย

ผลจากการมีส่วนร่วม

เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

 1. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้กำหนดมิติการพัฒนา ดังนี้
  • มิติการพัฒนาที่ 1 : การยกระดับคุณภาพบัณฑิต
  • มิติการพัฒนาที่ 2 : การผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศในยุคดิจิทัล
  • มิติการพัฒนาที่ 3 : การยกระดับผู้ประกอบการและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น
  • มิติการพัฒนาที่ 4 : ปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
 2. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนนวัตกรรมสำหรับนักศึกษา
 3. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการขอตีพิมพ์เผยแพร่วารสารครุพิบูล คณะครุศาสตร์
 4. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายในการขอลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 5. การพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องหลักเกณฑ์การจัดทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพผลงานวิจัย คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยฯ ได้นำผลการพิจารณาร่างข้อกฎหมายต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งได้ผ่านการแสดงความคิดเห็นและข้อแสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความชำนาญในการพิจารณาร่างข้อกฎหมายต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ มีความถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบและแนวทางที่กำหนด

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *