คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือการใช้งานระบบบริการจองห้องประชุมและอบรม (Online Room Reservation Syatem) คู่มือยืมหนังสือผ่าน LINE 2 คู่มือการใช้งานระบบบริการเสนอซื้อหนังสือ-งบประมาณ-2565-3 คู่มือการขอใช้อีเมล คู่มือ ระบบการยืม-คืน พัสดุและครุภัณฑ์สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป คู่มือกิจการนักศึกษา คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คู่มือ 65 ON WEB REG ระดับปริญญาตรี

มาตรการการบริหารงาน มรพส.

แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นโยบายต่อต้านการให้/รับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนในการทุจริตของเจ้าหน้าที่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการป้องกันการทุจริต