กองนโยบายและแผน

 1. คู่มือการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองบริการการศึกษา

 1. คู่มือการบันทึกการส่งรายชื่อผู้สอน
 2. คู่มือการใช้งานประมวลรายวิชา

กองพัฒนานักศึกษา

 1. คู่มือกิจการนักศึกษา

กองบริหารงานบุคคล

 1. คู่มือพนักงานมหาวิทยาลัยราชัฏพิบูลสงคราม
 2. คู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 3. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สายสนับสนุน
 4. คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
 5. คู่มือการสรรหาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 6. คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล

12.คู่มือการขอใช้บริการซอฟต์แวร์ของบริษัทไมโครซอฟแวร์สำหรับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

 

 โครงการจัดตั้งกองคลัง

13.คู่มือการใช้ระบบหนังสือรอบรองรายการหักภาษี ณ ที่จ่าย
14.คู่มือการใช้งานระบบหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีบุคลากรชาวต่างชาติและบุคลากรที่ลาออก
15.คู่มือการปริ้นสลีปเงินเดือนข้าราขการบำนาญ

งานตรวจสอบภายใน

 1. คู่มือการปฏิบัติงานการวางแผนการตรวจสอบภายใน
 2. คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
 3. คู่มือการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 4. คู่มือการตรวจสอบการบริหารรถราชการ

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 1. คู่มือการใช้งานชุดฝึกระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับฝึกปฏิบัติ