นโยบาย No Gift Policy
ประจำปี 2567

ประจำปี 2566

มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการจัดการเรื่่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส