มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

“การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ในประเด็น “การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ด้วยความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วม 13 แห่ง ได้แก่

 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
 9. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
 10. สมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 11. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย
 12. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสภาการสาธารณสุขชุมชน
 13. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามสร้างสรรค์นวัตกรรมสอดคล้องการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดำเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ โดยจัดการประชุมวิจัยระดับชาติพิบูลสงครามวิจัยครั้งที่ 9 สำหรับในปีนี้เป็นการประสานความร่วมมือเครือข่ายเจ้าภาพร่วม ทั้ง 13 แห่ง เป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความเป็นเลิศด้านวิชาการและเสริมความแข็งแกร่งของพลังเครือข่ายงานวิจัยกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศทั้งการนำเสนอผลงานภาคบรรยายในรูปแบบออนไซด์และออนไลน์นับว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งภาพโปสเตอร์ได้รับความสนใจจากนักวิจัย และนักศึกษาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมาก ซึ่งผลงานวิจัยที่นำเสนอรวมทั้งสิ้น 102 ผลงาน อันเป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาประเทศครอบคลุมทุกมิติ ในส่วนของการบรรยายพิเศษนับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังอย่างยิ่งทั้งสองหัวข้อไม่ว่าจะเป็นการวิจัยนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและหัวข้อการเตรียมตัวเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรรมส่งเสริมการประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทั้งในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้นับว่าเป็นการเปิดเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย สู่สาธารณะตลอดจนการเดินทางมาพบกันของนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นโอกาสที่ทุกคนได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดและประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างกันพร้อมเสริมพลังสู่การเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในอนาคต

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

สำหรับการจัดงานประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้นำผลไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานด้านการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์นักวิจัยทั้งภายในและภายนอก ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของงานวิจัยและนวัตกรรม ในการผลิตและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ เผยแพร่และแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา สร้างเครือข่ายงานวิจัย และนวัตกรรมกับสถาบันการศึกษาตลอดจนเครือข่ายวิชาชีพต่าง ๆ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย และนวัตกรรมในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม หรือวารสารวิชาการระดับชาติ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์บนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *