ประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 159 (1/2567) เพื่อพิจารณาประเด็นการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการรายงานการใช้งบประมาณการจ้างผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษ การแจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย การแจ้งหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา การขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม การพิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพิจารณาการจ้างอาจารย์พิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นเรื่องการพิจารณาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจากภายนอก จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 29 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุมคณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. การรายงานการใช้งบประมาณการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและกำหนดหลักเกณฑ์ให้มีความชัดเจน
  2. การแจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ
  3. การแจ้งหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 ราย
  4. การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา จำนวน 1 ราย
  5. การพิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา โดยมีมติไม่เห็นชอบอนุมัติจำนวน 1 ราย และมอบหมายผู้อำนวยการสำนักงานชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ขอรับทุน
  6. พิจารณาเห็นชอบอนุมัติค่าใช้จ่ายงบประมาณเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม “หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 11”ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ถึงวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2567 ตามที่จ่ายจริงจำนวนไม่เกิน 462,080 บาท
  7. พิจารณาเห็นชอบผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ในสัญญาจ้างระยะที่ 1 ผ่านการประเมิน จำนวน 2 ราย
  8. พิจารณาเห็นชอบการจ้างอาจารย์พิเศษ ภาคปกติประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) จำนวน 2 ราย

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

สำหรับการจัดงานประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลแจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย แจ้งผลการประเมินเพื่อเลื่อนระยะตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งหลักเกณฑ์การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 ราย แจ้งผลการอนุมัติการขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา และมอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ขอรับทุนที่มีมติไม่เห็นชอบอนุมัติ จำนวน 1 ราย

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *