การประชุมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 156 (10/2566) เพื่อพิจารณาประเด็นการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สรุปข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นเรื่องการพิจารณาการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลจากภายนอก จำนวน 2 ราย และบุคลากรภายใน จำนวน 29 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุม คณะกรรมการได้มีการพิจารณาเห็นชอบและมีมติให้ดำเนินการตามมติที่ประชุม ดังนี้

  1. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพที่ประเมินจากระดับปฏิบัติการเป็นระดับชำนาญการ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สำหรับหน่วยงานคณะ/สำนัก/สถาบัน หากตำแหน่งใดที่มีผลการประเมินค่างานเรียบร้อยแล้วและภาระงานที่รับผิดชอบปัจจุบันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากการประเมินค่างานดังกล่าวให้ดำเนินการจัดส่งผลงานเพื่อประเมินตนเองเข้าสู่ตำแหน่งสูงขึ้นต่อไป
  2. คณะกรรมการมีมติเห็นชอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบุคลากรภาครัฐตามที่เสนอ เห็นชอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดลองการปฏิบัติงาน โดยใช้อัตราข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2567 จำนวน 11 อัตรา เห็นชอบการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยจากนักเรียนทุนรัฐบาล 3 อัตรา เห็นชอบการจ้างอัตราพนักงานราชการ (เดิม) จำนวน 43 อัตรา และให้จ้างพนักงานราชการอัตราใหม่ และจำนวน 1 อัตรา โดยจ้างในกรอบอัตราปริญญาตรีตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  3. พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตและเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการจ่ายเงินค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพและค่าประสบการณ์ทำงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้สายวิชาการคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  4. พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำหรับเบิกจ่ายในกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร 4,500,000 บาท รวมมีงบประมาณทั้งหมด จำนวน 12,000,000 บาท
  5. พิจารณาเห็นชอบปรับกรอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ด้านภาระงานสอน จากเดิม 13 เป็น 16 อัตรา โดยลดอัตราด้านภาระหน้าที่ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากเดิม 7 เป็น 4 อัตรา เห็นชอบกรอบการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำคณะครุศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา โดยมอบคณะครุศาสตร์ทบทวนรายชื่อขึ้นมาใหม่เนื่องจากคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

สำหรับการจัดงานประชุมดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ ได้นำมติที่ประชุมเรื่องการพิจารณาการอนุมัติต่าง ๆ  การรายงานผลการดำเนินงาน การพิจารณาหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องใช้ร่วมกัน นำไปปรับปรุงให้เข้ากับบริบทการทำงานและให้เกิดการบริหารงานที่มีความถูกต้องตรวจสอบได้ และนำมติที่ประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลและใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานร่วมกัน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *