เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่149(3/2566) เพื่อบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กลั่นกรองการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ การพิจารณากรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน การพิจารณาดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พิจารณากลั่นกรองกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในประเด็นเรื่องเสนอพิจารณา โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคลภายนอก จำนวน 2 ราย เป็นคณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วย

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้

  1. แจ้งผลการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อพิจารณาร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ พ.ศ.
  3. เพื่อพิจารณาผลการประเมินเพื่อเลื่อนข้นระยะตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย
  4. เพื่อพิจารณาการย้ายหน่วยงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
  5. เพื่อพิจารณากรอบระดับตำแหน่งประเภทผู้บริหารและกรอบระดับชำนาญการพิเศษของบุคลากรสายสนับสนุน
  6. เพื่อพิจารณาร่างประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สายวิชาการ

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยฯ ได้นำผลการประชุมเรื่องการร่าง ข้อบังคับ ว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานราชการ  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการจ่ายเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารและการดำเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ การพิจารณาเปลี่ยนแปลงการรับทุนสนับสนุนการศึกษา การกลั่นกรองกฎหมายต่าง ๆ มาดำเนินการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ และนำไปประกาศเผยแพร่แจ้งเวียนถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานแก่บุคลากรทุกภาคส่วนของหน่วยงาน

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *