เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้จัดประชุมร่วมกันกับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ครั้งที่ 63(2-2566) เพื่อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่มีคุณสมบัติและผลงานวิชาการ

 

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ในประเด็นการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 7 ราย

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการเพื่อพิจารณาผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ “เป็นไปตามเกณฑ์” การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์” เพื่อรายงานผลการพิจารณา

  1. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  2. เพื่อให้ความเห็นชอบการเสนอขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตร์จารย์ รองศาสตาจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเสนอสภาวิชาการให้ความเห็นก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
  3. เพื่อพิจารณาผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการที่มีคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ “ไม่เป็นไปตามเกณฑ์”
  4. เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการของผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  5. เพื่อพิจารณาเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอื่น

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

 

คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้หารือถึงการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการขณะนี้เริ่มมีบุคลากรสายวิชาการ ด้านสังคม ด้านการศึกษา ได้นำวิทยานิพนธ์ การค้นความอิสระของนิติประกอบกับผลงานวิชาการของตนเองมาขอกำหนดตำแหน่งทางวิชการมากขึ้น จึงฝากให้ฝ่ายเลขานุการเตรียมการในเรื่องดังกล่าว เพราะผู้ขอจะเป็น CA หรือ EIC และผู้ขอผลงานทางวิชาการจะไม่ปรากฏชื่อในแบบคำขอจริยธรรมและจรรยาบรรณ เนื่องจากเป็นผลงานของนิสิต จึงขอให้มหาวิทยาลัยเตรียมการในเรื่องดังกล่าว เพราะบางครั้งพบว่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะไม่ตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวจะประเมินคุณภาพของผลงานเป็นหลัก โดยให้เหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *