มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมกับกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ประเด็นการมอบนโยบายผู้บริหารมวิทยาลัยกลุ่ม 2 จำนวน 19 แห่ง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว. การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เป็นประธานมอบนโยบายให้กับอธิการบดีและผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ในประเด็นการมอบนโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2

 

ข้อมูลผู้มีส่วนร่วม

ในการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาทึโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ครั้งที่ 1 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ว่า การประชุมอธิการบดี และผู้แทนมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 ซึ่งเป็นกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมถือว่ามีความสำคัญในการผลิตกำลังคน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ด้วยการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างสินค้าและบริการ บนฐานวัตรกรรม และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนการพัฒนาเกษตรกรรม อุสาหกรรม และบริหารความหลากหลาย ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา 19 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยสยาม สำหรับการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย กลุ่ม 2 (กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) จะจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อความร่วมมือการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของประเทศ โดยกำหนดจัดขึ้นครั้งที่ 2 ในช่วงเดือน มิ.ย.2566

 

ผลจากการมีส่วนร่วม

  1. การเป็นผู้นำที่มุ่งสู่ความสำเร็จต้องเป็นผู้นำทางความคิดที่แปลกใหม่ได้ประโยชน์โดยเร็ว คิดแบบก้าวกระโดด ฉับไว
  2. ผู้นำ ผู้บริหารตั้งแต่สภามหาวิทยาลัย ควรมีประสบการณ์หรือที่ปรึกษาจากภาคธุรกิจ ผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ต้องเป็นผู้กำหนดหลักสูตรใหม่ ๆ เช่น เภสัชปฏิบัติหรือมีแนวคิดมหาศิลปาลัย ที่ผนวกกันระหว่างศิลปะ/ สุนทรียะ/ อารยะ แนวคิดปริญญาเอกเชิงปฏิบัติ แนวคิดวิทยสถาน การท่องเที่ยวการโรงแรม ที่ใช้นวัตกรรมสู่ระดับโลก
  3. มีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่เข้มแข็งและมีแนวคิดการยกระดับด้วยการก้าวกระโดด ควรเป็นการลงทุน เพื่อการยกระดับสู่ระดับโลกทันที ผู้บริหารสูงสุดไม่ควรหยุดการเรียนรู้ เป็นผู้ที่มองเห็นโอกาส มากกว่าเห็นปัญหา ควรสร้างวัฒนธรรมการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่ท้าทายบนความไม่พร้อม

 

การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

มหาวิทยาลัยได้นำผลการประชุมการรับมอบนโยบายไปพัฒนาหน่วยงานและสร้างภาคีสร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2 กับสถาบันการวิจัย อาทิ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(สดร.) เป็นต้น การทำงานร่วมกับผู้นำทางสังคม ภาคธุรกิจที่มีชื่อเสียงรวมทั้งการศึกษาดูงานร่วมกันสร้างความเข้มแข็ง และร่วมมือกันทำงานอย่างเป็นรูปธรรมในภาพรวมของประเทศ เพื่อกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งระดมทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต”

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *